Corporate Profile 


 N
ame:    Aizawa Asset Management Co. 

Location: 7th Floor, Tokyo Shiodome Building, 1-9-1 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-7307 

Board of Directors

 

Toshihiro Hirao (Toshihiro Hirao: Chairman, CIO) 

Shinichiro Shiraki (Representative Director, CEO) 

Naoi Niijima (Director) 

Kazuhiro Mashiba (Director) 

Yuichi Baba (Director) 

Satoshi Yamamoto(Auditor) 

Kosuke Noda (Executive Officer, CFO) 

Shinobu Miyata (Executive Officer, COO)

Business


Investment Advisory Business
 

Investment Management Business 

Type II Financial Instruments Business 

Kanto Local Finance Bureau No. 2076 (October 31, 2008)